تا کنون هیچ یک از بیمه ها هزینه ی جراحی زیبایی بینی را پرداخت نکرده اند. ولی میتوانید برای آزمایشات و عکسبرداری های سیتی اسکن و هزینه ویزیت پزشک از پوشش بیمه ای بهره مند شوید.