بیمه های درمانی در صورتی کمک هزینه عمل بینی را پرداخت میکنند که بینی دارای معایب یا نقص هایی باشد که دچار اختلال در عملکرد طبیعی بینی گردد. بیمه های درمانی کمک هزینه عمل زیبایی بینی را پرداخت نمیکنند.